thuiswerken

Effectief thuiswerken, hoe doe je dat?

Tips voor werken vanuit huis

Thuiswerken, iets dat ik al jaren doe als freelancer. Eigenlijk al sinds dat ik voor mijn vaste werkgever werkte. Het nieuwe werken was toen al helemaal ingeburgerd en thuiswerken was normaal. Iedereen mocht één dag per week vanuit huis werken, of gewoon even in de ochtend in alle rust mail wegwerken en dan naar kantoor komen. Met het coronavirus werkt bijna iedereen gedwongen thuis, maar als je dit niet vaak hebt gedaan, kan het een uitdaging zijn om werk en privé te combineren.

For English Scroll below

Thuiswerken: tips van een ervaren thuiswerker

Vanuit mijn jarenlange ervaring met thuiswerken zet ik een aantal tips op een rijtje voor je. Deze tips werken voor mij overal, waar ik ook werk. Geleerd door vallen en opstaan. Ook tijdens mijn reizen werk ik namelijk door, zo werkte ik in Brazilië ergens midden in de bergen en in Oeganda bij de grens van Congo in een klein dorpje of toen ik gingen leren surfen in Portugal. Wees gerust, ook nu gaat het de ene dag beter dan de andere dag. Wees vooral realistisch en push jezelf niet te hard.

Houd een structuur aan

Mijn allerbelangrijkste tip: sta op dezelfde tijd op als dat je normaalgesproken ook zou doen wanneer je naar het werk zou gaan. Wil je echt even genieten van feit dat je niet hoeft te reizen, sta dan maximaal 30 minuten later op. Zelf sta ik altijd rond 7.15/7.30 op. Het zorgt ervoor dat je in een ritme blijft waardoor je minder geneigd bent om te denken: oohh kan nog wel half uurtje langer.

Het hebben van meer tijd in de ochtend kun je besteden aan rustig opstaan, ontbijten en gewoon met rust in je hoofd de dag starten. Of wat meer aandacht aan de kinderen besteden. Wees ook bewust met de tijd waarop je naar bed gaat. Zelf ga ik altijd rond 23.00 slapen, dat betekent het liefst rond 22.30 naar bed.

Ga douchen en kleed je aan in normale kleding

Het is heel verleidelijk om te blijven hangen in een joggingbroek, of yogabroek, maar geloof me, je bent echt veel productiever wanneer je je gewoon aankleedt. Op een of andere manier heeft het dragen van ‘relaxkleding’ ook effect op je mindset: die blijft relaxt.

Voel maar eens verschil wanneer je op je sloffen blijft lopen of dat je schoenen aantrekt. Wanneer je niet met schoenen in huis wilt lopen waar je ook buiten mee loopt, koop dan sloffen met een harde zool. Ik heb bijvoorbeeld de vegan sloffen van Toms, echt, het maakt een wereld van verschil of ik die draag of dat ik met grote bunnysloffen in mijn huis rondslof.

thuiswerken

Zorg voor een ergonomische werkplek

Het liefst een bureau in een afgesloten ruimte met een monitor. Afhankelijk van het werk wat je doet, is het hebben van een monitor en daardoor het hebben van twee schermen super effectief. Ook voor je gezondheid is het werken met een monitor en goed afgestelde stoel belangrijk zodat je een week later niet met rugklachten kampt.  Een monitor kun je al kopen vanaf 140 euro (goedkoper kan ook!) en het is echt de investering waard. Ik kocht in oktober een monitor van Samsung en ben nog steeds erg tevreden. Ik twijfelde destijds ook om deze monitor van Philips te kopen. ‘Ja, Danique dat is leuk en aardig, maar ik woon in een klein appartement en heb helemaal geen extra kamer. ‘

Thuiswerken een in klein huis

No worries, ik heb dit ook gehad. Ik heb toen hele tijd gewerkt met een ergonomische laptophouder en toetsenbord. Hierdoor zorg je dat je geen nekklachten krijgt omdat je niet hele tijd naar beneden kijkt. Je kunt hem je weer makkelijk opbergen en het toetsenbord is ook heel klein, waardoor je prima achter je eettafel kunt werken. Ik werkte altijd met de laptophouder van ErgoDirect. Ze geven overigens nu ook 19% korting op hun thuiswerkproducten (nee, dit is geen gesponsorde post).

Die stoel, ja, die is wel belangrijk. Zeker omdat je eettafel waarschijnlijk niet in hoogte kunt verstellen. Mocht je een voetensteun nodig hebben omdat je tafel te hoog is, gebruik dan een stapel boeken.

Werk effectief en neem pauzes

Thuiswerken is intensiever dan werken op kantoor. Op kantoor loop je even naar die collega aan de andere kant van het pand, maak je even onderweg een praatje met een collega die net van vakantie komt of ga je voor je derde rondje koffie of thee. Wanneer je thuiswerkt is dat anders, de afleiding is minder of in ieder geval anders

Maak blokken

Zorg dus voor een ritme in het werk: maak blokken van werk, zo kun je productief thuiswerken. Weet je van jezelf dat je in de ochtend productiever bent? Plan dan de ‘moeilijkere’ dingen. Zelf kan ik maximaal 30-60 minuten echt geconcentreerd werken (afhankelijk van wat het is) en dan moet ik echt heel even van mijn laptop weg. Dat kan zijn een kopje thee halen of gewoon mijn lichaam even bewegen en armen uitstrekken. Bewegen kun je ook trouwens doen als je iemand moet bellen!

thuiswerken pauze

Neem pauzes

Na iedere twee uur geef ik mijzelf een echte pauze van 10 a 15 minuten. Daarna een lunchpauze van ongeveer een uur en dan weer werken in blokken van 2 uur. Thuiswerken is intensiever, wanneer je zes uur hebt gewerkt staat dat voor mij aan energie gelijk aan acht uur op kantoor.

Zet je telefoon op stil

Ook probeer ik zo min mogelijk op mijn telefoon te kijken als ik geconcentreerd werk moet doen. Sowieso staat mijn telefoon altijd op stil. Altijd? Ja altijd, de hele dag en nacht door. Tenzij ik belangrijk telefoontje verwacht, dan zet ik het geluid aan.

Hierdoor word ik nooit gestoord door trillende of andere geluiden. Wel zo rustig. Ook heb ik altijd bijna alle pushberichten uitstaan. Alleen whats app komt binnen met een melding op mijn scherm. Het nieuws check ik nu ook maar twee of drie keer per dag. Zo zorg ik dat ik niet constant afgeleid word door gedachten die mij meer kwaad dan goed doen.

thuiswerken

Blijf in beweging

Wanneer je altijd met het openbaar vervoer naar je werk gaat, beweeg je vaak al meer dan je denkt. Ook binnen kantoor, even loopje naar koffieautomaat, omhoog met de trap naar die collega op de 3e verdieping. Wanneer je thuiswerkt is het belangrijk om ook in beweging te blijven.

Gelukkig mag je in Nederland – anders dan hier in Barcelona – nog naar buiten voor een ommetje. Maak daar gebruik van! Ook kun je yoga-oefeningen doen of work outs online wanneer je niet zo houdt van hardlopen of fietsen. Zelf doe ik altijd deze yoga-oefeningen van Yoga with Adriene en heb ik een weerstandsband gekocht om oefeningen te doen via Youtube. Zoek voor resistance band work outs en je vindt van alles! Heb zelf ook een playlist gemaakt met work outs die ik doe.

thuiswerken

Thuiswerken met kinderen

Zelf heb ik geen kinderen, dus ik kan niet spreken als ervaringsdeskundige. Wel ik heb genoeg vriendinnen die kinderen hebben. Mijn tips zijn dus gebaseerd op hun tips.

Om beurten

Wat ik begrijp van vriendinnen met kinderen tijdens het coronavirus is dat ze in beurten werken. Dus de ene werkt twee uur lang onafgebroken en dan is de ander bezig met de kinderen en ‘makkelijk’ werk, en dan ruilen ze om. Het hebben van een goede koptelefoon wil ook nog wel eens helpen. Het is niet ideaal maar wanneer je in een normale situatie zit waarin kinderen naar de dagopvang kunnen, heb je natuurlijk meer rust. 

thuiswerken

Wees begripvol naar elkaar

Het lijkt mij niet makkelijk om voor je kinderen te zorgen, thuisonderwijs te geven én ook nog productief te zijn voor je werkgever. Laat staan als je alleenstaande moeder bent. Maak dus afspraken met je partner en wees lief voor jezelf, je kunt niet alles. Overigens – zoals ik al zei – ik ben geen expert, dus ga vooral op zoek naar blogs online: deze blog van hogeschool in België geeft een mooi schema en uitleg.

Klaar is klaar

Ben je klaar met je werk? En ja ik weet, er is altijd meer werk, maar zeg tegen jezelf dat je na 17.00 uur ook stopt. Tijd voor jezelf, voor je partner, voor je kinderen. Daarnaast wil ik tegen iedereen zeggen: dit zijn geen normale tijden, dus doe je uiterste best en meer kun je niet doen. En qua eten? Maak gewoon makkelijke gezonde maaltijden:

Chili sin carne

Heb je zelf nog vragen of ideeën? Help elkaar en laat je tip hieronder achter!

Wist je dat?
Voor mij als freelancer in marketingcommunicatie en events zijn het roerige tijden. Daarom maak ik gebruik van het affiliate netwerk van Bol.com, zodat als jij via een linkje van mijn site op Bol terechtkomt en daar iets koopt, ik van Bol.com een klein beetje (echt een klein beetje) commissie ontvang. Jij betaalt niks extra’s en het helpt mij enorm!


ENGLISH

Effective homeworking, how do you do that?

Tips for working from home

Working from home, something I’ve been doing as a freelancer for years. Actually, ever since I worked for my regular employer. The new way of working was already well established and working from home was normal. Everyone was allowed to work from home for one day a week, or just work away mail in the morning in peace and quiet and then come to the office. With the coronavirus, almost everyone was forced to work from home, but if you haven’t done this often, it can be a challenge to combine work and private life.

Working from home: tips from an experienced homeworker

From my years of experience with working from home, I’ll list a few tips for you. These tips work for me wherever I work. Learned by trial and error. Also during my travels I continue to work, I worked in Brazil somewhere in the middle of the mountains and in Uganda near the Congo border in a small village or when I learned to surf in Portugal. Rest assured, even now things are going better one day than the next. Above all, be realistic and don’t push yourself too hard.

Maintain a structure

My most important tip: get up at the same time as you normally would when you went to work. If you really want to enjoy the fact that you don’t have to travel, get up 30 minutes later at the most. I always get up around 7.15/7.30. It keeps you in a rhythm which makes you less inclined to think: oohh can still be half an hour longer.

Having more time in the morning you can spend getting up quietly, having breakfast and just start the day with peace of mind in your head. Or pay more attention to the children. Also be aware of the time you go to bed. I always go to sleep around 23.00, which means preferably around 22.30.

Take a shower and get dressed in normal clothes.

It’s very tempting to get stuck in jogging pants, or yoga pants, but believe me, you’re really much more productive when you just get dressed. Somehow wearing ‘relaxing clothes’ also has an effect on your mindset: it stays relaxed.

Feel a difference when you keep walking on your slippers or when you put on your shoes. If you don’t want to walk in the house with shoes that you also wear outside, buy slippers with a hard sole. I have the vegan slippers from Toms for example, really, it makes a world of difference if I wear them or if I walk around my house with big bunny slippers.

Provide an ergonomic workplace

Preferably a desk in an enclosed space with a monitor. Depending on the work you do, having a monitor and therefore having two screens is super effective. Working with a monitor and a well adjusted chair is also important for your health, so you won’t have back problems a week later.  You can buy a monitor from as little as 140 euros (cheaper is also possible!) and it’s really worth the investment. I bought a monitor from Samsung in October and am still very satisfied. Yes, Danique that is nice and nice, but I live in a small apartment and don’t have an extra room at all. ‘

Working from home and in a small house

No worries, I’ve had this, too. I used to work with an ergonomic laptop holder and keyboard all the time. This makes sure you don’t get neck pain because you don’t look down all the time. Your pussy can easily store it again and the keyboard is also very small, so you can easily work behind your dining table. I always worked with the laptop holder from ErgoDirect. By the way, they now also give 19% discount on their homework products (no, this is not a sponsored item).

That chair, yes, it is important. Especially since you probably can’t adjust the height of your dining table. If you need a footrest because your table is too high, use a pile of books.

Work effectively and take breaks

Working from home is more intensive than working at the office. At the office, you walk to the colleague on the other side of the building, have a chat with a colleague who has just come from holiday or go for your third round of coffee or tea. When you work from home it is different, the distractions are less or at least different.

Make blocks

So create a rhythm in the work: make blocks of work, so you can work productively from home. Do you know that you are more productive in the morning? Then plan the ‘harder’ things. I can work really concentrated for up to 30-60 minutes (depending on what it is) and then I really have to get away from my laptop for a while. That could be to get a cup of tea or just move my body and stretch out my arms. By the way, you can also move if you need to call someone!

Take breaks

After every two hours I give myself a real break of 10 to 15 minutes. Then a lunch break of about an hour and then work again in blocks of 2 hours. Working at home is more intensive, when you have worked six hours it means that for me of energy equivalent to eight hours at the office.

Turn your phone off

I also try to look at my phone as little as possible when I have to do concentrated work. Anyway, my phone is always on standstill. Always? Yeah, all day and all night. Unless I’m expecting an important call, I turn on the sound.

This way I am never disturbed by vibrating or other noises. Quiet, though. Also, I always have almost all push messages turned off. Only whats app comes in with a message on my screen. Now I only check the news two or three times a day. This way I make sure I am not constantly distracted by thoughts that do me more harm than good.

Keep moving

When you always go to work by public transport, you often move more than you think. Also inside the office, a short walk to the coffee machine, up the stairs to that colleague on the 3rd floor. When you work from home, it is important to keep moving as well.

Fortunately, in the Netherlands – unlike here in Barcelona – you can still go outside for a stroll. Take advantage of that! You can also do yoga exercises or work outs online if you don’t like running or cycling. I always do these yoga exercises by Yoga with Adriene and I bought a resistance band to do exercises on Youtube. Search for resistance band work outs and you will find everything! I also made a playlist with work outs I do.

Working at home with children

I don’t have any children myself, so I can’t speak as an experience expert. Well, I have plenty of girlfriends who have kids. So my tips are based on their tips.

Take turns

What I understand from friends with children during the coronavirus is that they work in turns. So one works continuously for two hours and then the other is busy with the children and ‘easy’ work, and then they swap. Having a good pair of headphones can also help. It is not ideal, but when you are in a normal situation where children can go to day care, you have more peace of mind. 

Be understanding to each other

I don’t think it’s easy to take care of your children, teach them at home and be productive for your employer. Let alone when you’re a single mother. So make arrangements with your partner and be nice to yourself, you can’t do everything. By the way – as I said – I’m not an expert, so start looking for blogs online: this blog from college of higher education in Belgium gives a nice diagram and explanation.

Ready is ready

Are you done with your work? And yeah I know, there’s always more work, but tell yourself you quit after 5:00. Time for yourself, for your partner, for your kids. In addition, I want to say to everyone: these are not normal times, so do your best and that’s all you can do. And what about food? Just make easy healthy meals:

Do you have any questions or ideas of your own? Help each other and leave your tip below!

Did you know that?
For me as a freelancer in marketing communications and events these are turbulent times. That’s why I use the affiliate network of Bol.com, so if you come to Bol via a link from my site and buy something there, I get a little (really little) commission from Bol.com. You don’t pay anything extra and it helps me enormously!